Home | Login | Contact Us
 
 
HOME > 회사소개 > 기술자 보유현황
 
구분 모바일 SI 서비스
특급기술자 1 1   2
고급기술자   2   2
중급기술자 4 2   6
초급기술자   2 4 4
4 8   14
 
 
 
주소: 서울시 금천구 가산동 345-30 남성프라자 에이스9차 8층 810호 Tel : 02-521-6157 Fax : 02-521-6158
Copyright(C) 아비스소프트 All rights reserved. E-mail : eryoon@natel.com